Provozní řád přístaviště

1. ÚVOD

Přístav MARINA Týnec n/Labem je určen ke kotvení malých plavidel řídící se zákonem o vnitrozemské plavbě, Řádu plavební bezpečnosti a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 241/ 2002 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních toků s úpravou zákona č.20/ 2004 Sb.

2. PODMÍNKY PROVOZU PŘÍSTAVU

2.1. Provozovatelem přístavu a kempu je:
Marina-lodě a karavany s.r.o., Týnec nad Labem,
Bělohorská 645, PSČ 281, okres Kolín.
Provozovatel kempu: Josef Hájek mob. 602 334 352
IČO: 289 64 756

2.2. Přístav je určen pro sportovní a rekreační lodě, je provozován v období od 1. dubna do 15. října. Ostatním období je provoz možný po domluvě provozovatelem kempu. V zimě je provoz přístaviště přerušen.

2.3 Provoz přístavu řídí správce kempu jmenovaný provozovatelem, ten má v době své služby právo vydávat pokyny týkající se provozu přístavu všem jeho uživatelům. V případě jeho nepřítomnosti vydává pokyn po telefonu na č. 602 601 758, nebo p. Hájek 602 334 352.

3. VODNÍ ČÁST PŘÍSTAVU

3.1 Přístaviště je určeno pro krátkodobé i dlouhodobé stání malých plavidel, která jsou v majetku návštěvníků kempu nebo ubytovaných hostů.

3.2 Krátkodobé stání malých plavidel /do 6hod/ je řešeno po dohodě se správcem přístavu, loď nesmí bránit stání druhým plavidlům.

3.3 Přístav je provozován v termínu od 1.5. až 15.10. a to v denní době, tj. od východu do západu slunce.

3.4 Provozování v přístavišti je omezeno minimální hladinou v přístavišti. Každý majitel plavidla odpovídá za to, že si provede odpočet u plovoucího mola.

3.5 Plavidla musí před přistáním u mola zmírnit rychlost, aby bylo zabráněno škodlivým účinkům vlnobití a poškození jiných plavidel.

3.6 Vůdce plavidla smí vplout s plavidlem k molu jen tehdy, když se přesvědčil, že je možné bezpečně u mola zakotvit.

3.7 Kotvení a stání u přístavu bez povolení správce přístaviště je zakázáno.

3.8 K molu musí plavidla manévrovat tak, aby neohrozila ostatní provoz a zařízení přístavu.

3.9 Posádky jednotlivých plavidel jsou povinny si navzájem pomáhat při přistávání a odplouvání, jakožto i při přemisťování plavidel.

3.11 Plavidla musí být bezpečně a řádně vyvázána v přilehlých číslovaných stáních nebo bójích a to na vyvazovacích zařízeních k tomu určených.

3.12 Posádka smí odvázat jiné plavidlo jen se svolením jeho vůdce, hlídky nebo osoby pověřené dohledem na plavidlo (správcem) a musí je potom, co odpadl důvod k jeho odvázání, ihned správně a bezpečně vyvázat.

3.13 Mezi plavidla, přistávací můstky apod. musí být vloženy odrazníky

3.14 Napínat lana, řetězy apod. přes plavební dráhu je povoleno jen v případě nouze. O tom je nutné vyrozumět správce a zajistit stálý dohled.

3.15 Kotvení poblíž mola je zakázáno.Vzdálenost je vyznačena signálními znaky na břehu.

3.16 Při stání plavidla u mola nesmí žádné předměty přesahovat přes okraj plavidla.

3.17 Plavidla stojící u mola musí být vybavena bezpečným přechodem na břeh.

3.18 Každému plavidlu bude přiděleno jedno očíslované přístavní stání / kotevní místo / a je nepřípustné tato stání zaměňovat.

3.19 V případě nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy není zajištěno bezpečné vplutí plavidel do jednotlivých stání, se vplutí zakazuje.

3.20 Přístup na molo je zakázán nepovolaným osobám a dětem bez dozoru.

3.21 Při vplutí lodi do přístavu nebo při nástupu posádky na loď, je vůdce plavidla a posádka povinna ohlásit se správci přístavu a respektovat jeho pokyny.

3.22 Doplňování pohonných hmot /benzín, nafta, oleje/ a veškerých hořlavin, nutných pro provoz lodě bude prováděno pouze na lodi. Manipulace s těmito látkami na mole se z bezpečnostních a provozních důvodů přísně zakazuje !

3.23 Skákání do vody z mola nebo plavidel není z bezpečnostních důvodů povoleno.

3.24 Veškerý další provoz lodí se řídí Vyhláškou Ministerstva dopravy č.241/2002 Sb. ze dne 10.6.2002.

4. POZEMNÍ ČÁST PŘÍSTAVU

4.1 Pevné odpady z plavidel smí být ukládány pouze do připravených kontejnerů a popelnic, ty jsou uloženy vedle restaurace.

4.2 Tekuté odpady a fekálie smí být vypouštěny do kanálku nad septikem vedle umývárny a WC u skluzu pro lodě.

4.3 Připojení plavidel k rozvodu elektrické energie je možné ze sloupku u mola bezpečným prodlužovacím kabelem splňující ČSN 332000-4-41. Připojení na sloupku je jištěno 6A jističem. Je zakázáno připojovat se za deště a bouřky. Za hrubé porušení bezpečnostních předpisů se považuje ponechání kabelu pod napětím bez připojení k plavidlu, nebo kabel ponechat ve vodě.

4.4 Posádky lodí mohou využívat sprchy, koupelnu a WC v kempu. Posádky lodí nesmí jakýmkoliv způsobem neznečištat kemp, přístaviště a vodu v Labi.

5. POKYNY PRO PŮJČOVÁNÍ PLAVIDEL

5.1 Plavidla s vybavením se zapůjčují odpovědné osobě starší 18 let, po předložení průkazu totožnosti a zaplacení půjčovného.

5.2 Plavidla s vybavením se zapůjčují jen za příznivého počasí, jak je stanoveno v provozním řádu.

5.3 Odpovědná osoba se zavazuje dodržovat všechna ustanovením Provozního řádu, Řádu plavební bezpečnosti na vodních cestách a těchto pokynů.

5.4 Se zapůjčenými plavidly lze provozovat plavbu pouze mezi dvěma plavebními komorami, pod jezem Týnec až před jez Veletov.

5.5 Děti na lodích musí mít plovoucí vesty, ty jsou zapůjčeny s ostatním vybavením.

5.6 Je zakázáno loď přetěžovat vyšším počtem osob.

5.7 Je přísně zakázáno plout k jezům, zde hrozí nebezpečí utonutí!

5.8 Při zapůjčení lodi je vybírána kauce ve výši 1000,-Kč, ta v případě poškození lodě, nebo lodního motoru propadá. Pokud škoda na lodi nebo motoru je vyšší než kauce, bude škoda vymáhána z odpovědné osoby (osoba, která si plavidlo zapůjčila).

6. HLAVNÍ ZÁKAZY - rekapitulace

6.1 Lodím a jejich posádkám, které nejsou zákazníky kempu je vstup či jiné užívání zařízení kempu nebo přístaviště zakázáno!

6.2 Osobám pod vlivem alkoholu či ostatních návykových látek, dětem bez dozoru rodičů je zakázáno vstupovat na molo nebo vyvázané lodě!

6.3 Je zakázáno porušovat Provozní řád přístaviště nebo nerespektovat pokyny správce přístavu.

6.4 Je zakázáno vytvářet plavbou vlnobití u přístaviště, plavidla musí u přístaviště zmírnit rychlost, aby bylo zabráněno škodlivým účinkům vlnobití a poškození zakotvených plavidel.

6.5 Je zakázáno ničit nebo znečišťovat zařízení přístaviště, odvazovat lodě či jinak manipulovat s jejich bezpečným vyvázáním.

6.6 Je zakázáno vhazování předmětů do vody, vylévání tekutin poškozující životní prostředí, chytání ryb na molu, rozhoupávání plavidel nebo mola, poškozování vybavení plavidla, vstupovat bez povolení na lodě.

6.7 Plavba osob do 15 let bez dozoru dospělé osoby je v přístavišti zakázána.

6.8 Pohonné hmoty sloužící k provozu kotvících plavidel nelze v prostoru mola skladovat a ani zde s nimi nebezpečně manipulovat tak, aby došlo ke znečištění vod. Tento Provozní řád obsahuje opatření k prevenci a vyloučení nepříznivých vlivů na životní prostředí.

6.9 Je Přísně zakázáno se připojovat za deště a bouřky k rozvodu el.energie. Za hrubé porušení bezpečnostních předpisů se považuje ponechání kabelu pod napětím bez připojení k plavidlu, nebo kabel ponechat ve vodě.

7. ZÁVĚR

7.1. Dohledem na provozování tohoto Provozního řádu je pověřen správce Mariny Týnec n/Lab.

Provozovatel kempu: Josef Hájek v.r. 10. 5. 2011, mob. 602 334 352