Klub vodních sportů

Klub vodních sportů Marina Týnec nad Labem z.s.

Oznámení ze dne 23.dubna 2019 pro potencionální zájemce o dlouhodobé kotvení:

 OZNAMUJEME VŠEM POTENCIONÁLNÍM ZÁJEMCŮM O KOTVENÍ V MARINĚ TÝNEC NAD LABEM, ŽE STÁVAJÍCÍ KAPACITA VÝVAZIŠTĚ PRO LETOŠNÍ ROK JE ZCELA NAPLNĚNÁ A NELZE JIŽ V SOUČASNÉ DOBĚ DALŠÍ ZÁJEMCE PŘIJÍMAT. DOJDE-LI K UVOLNĚNÍ VÝVAZIŠTĚ, BUDEME O TOMTO NA NAŠICH STRÁNKÁCH INFORMOVAT.

předseda klubu vodních sportů Ing. arch. František Křelina, majitel Mariny a vývaziště Josef Hájek 

V Týnci nad Labem dne 23. dubna 2019

Dne 23.3. 2019 proběhlo v Marině Týnec nad Labem první letošní setkání členů a  zájemců o členství v Klubu vodních sportů Marina Týnec nad Labem z.s. Provozovatel kempu Josef Hájek,předseda spolku Ing.arch.František Křelina a člen František Horák přednesli všechny novinky ohledně činnosti spolku a provozu vývaziště v Marině.

Zápis z 3. schůze:

SPOLKU KLUBU VODNÍCH SPORTŮ MARINA TÝNEC NAD LABEM DNE 23.3.2019 KONANÉ OD 10,00 HOD. V KLUBOVNĚ MARINY A KEMPU V TÝNCI/ LABEM

Program schůze:

1. Zahájení společné schůze, uvítání hosta - pana prof. MUDr. Jana Harrera CSc.

2. Informace o hospodaření spolku a o problémech spojených s účetnictvím a nutností založení vlastního účtu u ČSOB

3. Informace o realizovaných úpravách označení vývazišť a dovybavení areálu mariny a kempu

4. Informace k připravovanému zájezdu Klubu v termínu 4.5 - 5.5. 2019 "Proti toku Vltavy"

5. Informace k výrobě spolkových triček a připravovaných změn v poplatcích pro rok 2020

6. Přednáška k problematice zásad poskytování první pomoci - prof. MUDr. Jan Harrer CSc.

7. Diskuse k dalším směřování spolku

8. Závěr

1. Zahájení společné schůze, uvítání hosta - pana prof. Mudr. Jana Harrera Csc.

V úvodu přítomné přivítal předseda spolku pan František Křelina, který se také posléze ujal vedení a moderování III. spolkové schůze Klubu vodních sportů Mariny v Týnci nad Labem. Současně přivítal pozvaného hosta pana Prof. MUDr. Jana Harrera, jež v bodě 6. programu vystoupil s přednáškou "O zásadách poskytování první pomoci".

2. Informace o hospodaření spolku a o problémech spojených s účetnictvím a nutností založení vlastního účtu u ČSOB

V druhém době programu byli přítomní seznámeni se skutečností, že spolek jako takový musí mít vlastní účet oddělený od účtu Mariny - lodě a karavany s.r.o., který je na rozdíl od spolku též plátcem DPH. Potvrdil se tak můj prvotní názor na vedení účetnictví našeho spolku. Samostatný účet klubu vodních sportů byl založen u ČSOB pod č. 287 363 967/0300 dne 29.1.2019.

3. Informace o realizovaných úpravách označení vývazišť a dovybavení areálu mariny a kempu

V období od 27.10 2018 do 23.3.2019 bylo provedeno označení jednotlivých mol, a to tak, aby bylo univerzální a bylo možné reagovat na případné změny v kotvení plavidel. Dále bylo započato s výstavbou moderního dětského hřiště v prostoru mezi klubovnou a venkovním bazénem pro dospělé a dětským brouzdalištěm. Umístění nového dětského hřiště si vyžádá přemístění stávajících hracích venkovních prvků. Areál mariny bude dovybaven řadou nových nádob na separovaný odpad. Došlo i na opravu poškozené vodovodní přípojky.

4. Informace k připravovanému zájezdu Klubu v termínu 4.5 - 5.5. 2019 "Proti toku Vltavy"

V dalším bodě byla podána podrobná informace o připravovaném zájezdu "Proti toku Vltavy", který se bude konat v termínu 4.5 - 5.5. 2019. Na tento zájezd se celkem přihlásilo 30 zájemců z toho 24 členů spolku a jejich rodinných příslušníků a 6 zájemců mimo tento spolek. Musím se přiznat, že mne mrzí, že nebyl větší zájem o tuto akci. Příprava na pořádaný zájezd byla náročnější, než jsem si původně myslel, a tak doufám, že vše proběhne k plné spokojenosti nás všech a dá nám energii i do další spolkové činnosti.

5. Informace k výrobě spolkových triček a připravovaných změn v poplatcích pro rok 2020

Poněkud je složitější situace se zajištěním výroby našich spolkových triček. Jak se později ukázalo, chybou bylo množství variant, které jsme Vám předložili k výběru, což vedlo k malému počtu triček, které jste si následně objednali. Při podání objednávky do výroby to však znamenalo, že reklamní agentura odmítla dodržet původně dohodnutou cenu postavenou na

odběru min. 25 triček od každé varianty (v našem případě šlo o 55 kusů triček celkem pro všechny předložené varianty). Z důvodu ceny nebyla objednávka agentuře tedy předána a snažíme se výrobu zadat jinde. V mém případě mám nabídku na provedení varianty "A" jako trička nikoliv však polokošile. Nějaké možnosti se pokouší zajistit i pan Hájek. Prosíme, nechte nám ještě nějaký čas. V případě, že neuspějeme, vrátíme Vám peníze zpět na vaše účty.

6. Přednáška k problematice zásad poskytování první pomoci - prof. MUDr. Jan Harrer Csc.

Slova se ujal pan prof. MUDr. Jan Heller CSc. a zajímavým způsobem komentoval svou prezentaci k problematice zásad poskytování první pomoci při srdeční zástavě, nebo při různých formách zranění. Jeho vystoupení bylo velice zajímavé a vedlo i k řadě dotazů v následné diskuzi.

7. Diskuse k dalším směřování spolku

8. Závěr

Na záběr schůze byli všichni přítomní pozváni na naši další společnou akci "Otevírání Labe", která se bude konat sobotu 20.4.2019 od 11,00 hod. v areálu Mariny v Týnci nad Labem. Samotné otevírání Labe pak proběhne ve 13 hodin a ve 14 hodin bude za příznivého počasí následovat "Spanilá jízda lodí po Labi".

Za výbor klubu vodních sportů

předseda spolku místopředseda spolku a majitel Mariny

František Křelina Josef Hájek

CENA KOTVENÍ PRO ROK 2019 byla aktualizována a v současné podobě v sobě již nově též zahrnuje Povodím Labe vyměřený poplatek za pronájem pozemku parcelní číslo 1500 - ostatní a jiná plocha a za užívání pozemku parcelní číslo 1459/4 - vodní plocha v k.ú. Týnec nad Labem.

A Kotvení krátkodobé

A 1 Kotvení jednodenní:

 • A 1.1 Pro lodě do celkové délky do 6,00 m základní cena 125 Kč / den, klubová cena 90 Kč / den
 • A 1.2 Pro lodě do celkové délky nad 6,00 m základní cena 175 Kč / den, klubová cena 130 Kč / den
 • A 1.3 Pro lodě do celkové délky nad 10,00 m základní cena 250 Kč / den

A 2 Kotvení týdenní:

 • A 2.1 Pro lodě do celkové délky do 6,00 m základní cena 500 Kč, klubová cena 300 Kč
 • A 2.2 Pro lodě do celkové délky nad 6,00 m základní cena 750 Kč, klubová cena 500 Kč
 • A 2.3 Pro lodě do celkové délky nad 10,00 m základní cena 1 000 Kč, klubová cena 750 Kč

B Kotvení dlouhodobé

B 1 Měsíční:

 • B 1.1 Pro lodě do celkové délky do 6,00 m základní cena 1 500 Kč, klubová cena 1 000 Kč
 • B 1.2 Pro lodě do celkové délky nad 6,00 m základní cena 2 000 Kč, klubová cena 1 500 Kč
 • B 1.3 Pro lodě do celkové délky nad 10,00 m základní cena 2 500 Kč, klubová cena 2 000 Kč

B 2 Sezona červenec - srpen:

 • B 2.1 Pro lodě do celkové délky do 6,00 m základní cena 3 000 Kč, klubová cena 2 000 Kč
 • B 2.2 Pro lodě do celkové délky nad 6,00 m základní cena 4 000 Kč, klubová cena 3 000 Kč
 • B 2.3 Pro lodě do celkové délky nad 10,00 m základní cena 5 000 Kč, klubová cena 4 000 Kč

B 3 Celoroční - duben - říjen:

 • B 3.1 Pro lodě do celkové délky do 6,00 m základní cena 9 000 Kč, klubová cena 7 000 Kč
 • B 3.2 Pro lodě do celkové délky nad 6,00 m základní cena 13 000 Kč, klubová cena 10 000 Kč
 • B 3.3 Pro lodě do celkové délky nad 10,00 m základní cena 16 000 Kč, klubová cena 13 000 Kč

Členství v klubu je na základě přihlášky, a to za předpokladu souhlasu se stanovami zapsaného spolku, přijetím za člena výborem spolku a zaplacením členského příspěvku pro příslušný rok. Členský příspěvek pro rok 2019 činí 2 500 Kč. Poznámka: Členské poplatky budou uhrazeny až po schválení uchazečů o členství v Klubu vodních sportů výborem spolku a přidělení registračního čísla, které bude při platbě uváděné jako variabilní symbol, a to na číslo účtu, které Vám bude sděleno společně s rozhodnutím o přijetí za člena Klubu ( nemusí jít o číslo účtu, které bylo uvedeno na Vám předaném ceníku!)

Ke stažení

PDF Provozní řád vývaziště
PDF Přihláška
PDF Stanovy spolku
PDF Logo
PDF  Zápis z 1.schůze
PDF  Zápis z 2.schůze