Půjčovna lodí

Ceník půjčovny lodí si můžete prohlédnou >> ZDE <<.

Provozní řád půjčovny plavidel – MARINA Týnec n/Lab.

1. PROVOZOVATEL PŮJČOVNY PLAVIDEL

1.1 Provozovatelem půjčovny plavidel je:
Marina-lodě a karavany s.r.o., Týnec nad Labem,
Bělohorská 645, PSČ 281, okres Kolín.
Provozovatel kempu: Josef Hájek mob. 602 334 352
IČO: 289 64 756

1.2 Půjčovna plavidel je určena pro sportovní a rekreační účely návštěvníků kempu, je provozována v období od 1. května do 15. října. V ostatním období je provoz možný po domluvě provozovatelem kempu. V zimě je provoz přerušen.

1.3 Půjčovnu plavidel řídí správce kempu jmenovaný provozovatelem, ten má v době své služby právo vydávat pokyny týkající se provozu půjčovny, v případě jeho nepřítomnosti vydává pokyny obsluha v restauraci.

1.4 Provozní řád půjčovny lodí se řídí Provozním řádem přístaviště Mariny Týnec.

2. POKYNY PRO PŮJČOVÁNÍ PLAVIDEL

2.1 Plavidla s vybavením se zapůjčují odpovědné osobě starší 18 let, po předložení průkazu totožnosti, podpisu poučení a zaplacení půjčovného.

2.2 Plavidla s vybavením se zapůjčují jen za příznivého počasí, jak je stanoveno v provozním řádu.

2.3 Odpovědná osoba se zavazuje dodržovat všechna ustanovením Provozního řádu přístavu, Řádu plavební bezpečnosti na vodních cestách a těchto pokynů.

2.4 Se zapůjčenými plavidly lze provozovat plavbu pouze mezi dvěma plavebními komorami, tedy pod jezem Týnec až před jez Veletov.

2.5 Děti na lodích musí mít plovoucí vesty, ty jsou zapůjčeny s ostatním vybavením.

2.6 Je zakázáno loď přetěžovat vyšším počtem osob.

2.7 Je přísně zakázáno plout k jezům, zde hrozí nebezpečí utonutí!

2.8 Lodě svou plavební dráhou nesmí křížit plavební dráhu velkým motorovým lodím a musí ji včas uvolnit!

2.8 Při zapůjčení lodi je vybírána kauce ve výši 1000,-Kč, ta v případě poškození lodě, nebo lodního motoru propadá. Pokud škoda na lodi nebo motoru je vyšší než kauce, bude škoda vymáhána z odpovědné osoby (osoba, která si plavidlo zapůjčila).

3. HLAVNÍ ZÁKAZY PODLE PROVOZNÍHO ŘÁDU PŘÍSTAVU

3.1 Lodím a jejich posádkám, které nejsou zákazníky kempu je vstup či jiné užívání zařízení kempu nebo přístaviště zakázáno!

3.2 Osobám pod vlivem alkoholu či ostatních návykových látek, dětem bez dozoru rodičů je zakázáno vstupovat na molo nebo vyvázané lodě!

3.3 Je zakázáno porušovat Provozní řád přístaviště nebo nerespektovat pokyny správce přístavu.

3.4 Je zakázáno vytvářet plavbou vlnobití u přístaviště, plavidla musí u přístaviště zmírnit rychlost, aby bylo zabráněno škodlivým účinkům vlnobití a poškození zakotvených plavidel.

3.5 Je zakázáno ničit nebo znečišťovat zařízení přístaviště, odvazovat lodě či jinak manipulovat s jejich bezpečným vyvázáním.

3.6Je zakázáno vhazování předmětů do vody, vylévání tekutin poškozující životní prostředí, chytání ryb na molu, rozhoupávání plavidel nebo mola, poškozování vybavení plavidla, vstupovat bez povolení na lodě.

3.7 Plavba osob do 15 let bez dozoru dospělé osoby je v přístavišti zakázána.

3.8Pohonné hmoty sloužící k provozu kotvících plavidel nelze v prostoru mola skladovat a ani zde s nimi nebezpečně manipulovat tak, aby došlo ke znečištění vod. Provozní řád přístavu obsahuje opatření k prevenci a vyloučení nepříznivých vlivů na životní prostředí.

3.9 Je Přísně zakázáno se připojovat za deště a bouřky k rozvodu el.energie. Za hrubé porušení bezpečnostních předpisů se považuje ponechání kabelu pod napětím bez připojení k plavidlu, nebo kabel ponechat ve vodě.

4. ZÁVĚR

4.1 Dohledem na dodržováním tohoto Provozního řádu je pověřen správce Mariny Týnec n/Lab.

Provozovatel kempu: Josef Hájek v.r. 10. 5. 2011 mob. 602 334 352