Provozní řád přístaviště

VÝVAZIŠTĚ A, B, C MARINA TÝNEC NAD LABEM

PROVOZNÍ ŘÁD VÝVAZIŠTĚ

Zpracovaný v souladu s Rozhodnutím Státní plavební správy- pobočka Praha-čj.10518/PH/17

Provozovatel vývaziště: Marina – lodě a karavany s.r.o. Bělohorská 645 281 26 Týnec nad Labem Josef Hájek IČ: 289 64 756 DIČ: CZ 28964756
Zpracovatel provozního řádu vývaziště: Marina – lodě a karavany s.r.o. Josef Hájek, Ing. arch. František Křelina Bozděchova 1668 Hradec Králové 2

Termín zpracování: revize 01/2018

PROVOZNÍ ŘÁD VÝVAZIŠTĚ – MARINA TÝNEC NAD LABEM

1. Úvod

 Vývaziště MARINA Týnec nad Labem je určeno ke kotvení malých plavidel, řídící se zákonem o vnitrozemské plavbě č.114/1995 Sb. především s odkazem na § 8a, odstavec 5, vyhláškou MD č. 222/1995 Sb. „O vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí“ v platném znění, zákonem 254/2001 Sb. „O vodách a změně některých zákonů - vodní zákon“ v novelizovaném znění. Provoz lodí se řídí podle pravidel Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

 2. Podmínky provozu vývaziště

2.1. Provozovatel vývaziště a kempu je:

 Marina lodě a karavany s.r.o., Týnec nad Labem Bělohorská 645, PSČ 28126, okres Kolín. Provozovatel kempu: Josef Hájek, IČO: 289 64 756 mob. 602 334 352, e-mail: info@marinatynec.cz, http://www.marinatynec.cz

2.2. Vývaziště je určen pro sportovní a rekreační lodě, je provozováno v období od 15. dubna do 15. října každého roku. V zimě je provoz přístaviště přerušen a lodě jsou vytaženy na pevninu do prostoru k tomuto účelu vymezenému, nebo jsou odvezeny do místa bydliště jednotlivých vlastníků plavidel. Pracovní doba je v tomto období od 9 - 18 hodin (případně dle telefonické domluvy s provozovatelem Mariny a kempu).

2.3. Provoz vývaziště řídí správce kempu jmenovaný provozovatelem, ten má v době své služby právo vydávat pokyny, týkající se provozu vývaziště, všem jeho uživatelům. V případě jeho nepřítomnosti vydává pokyny provozovatel.

 2.4. Kapacita vývaziště je celkem 30 stání pro lodě z toho pro:

do 5,00 m: 8 x klubové stání, 2 x veřejné stání - celková kapacita vývaziště 10 x

 nad 5,00m 16 x klubová stání, veřejná stání: 4 - celková kapacita vývaziště 20 x

celkem 24 x klubové stání / 80 % /, celkem 6 x veřejné stání / 20 % / - celková kapacita vývaziště je 30 x stání / 100 % /

2.5. Vývaziště navazuje na pravobřežní část řeky Labe – mezi říčním km 932,350 – 932,525 a leží mimo hlavní dopravní cestu z Chvaletic dále na Kolín, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk až na státní hranici České republiky. Nemá charakter chráněného vývaziště.

2.6. Vývaziště je součástí rekreačního areálu zahrnujícího celý komplex služeb: Ubytování v kempu, v chatkách pro 4 osoby se společným sociálním a hygienickým zařízením, v malém a velkém apartmánu a konečně v plně vybavených mobilhaimech se 4-5 lůžky, restaurace s venkovním posezením, klubovna plnící funkci společenské místnosti, společné samostatné sociální a hygienické zařízení pro kempink a chatky, letní odpočinková venkovní terasa s dětským bazénkem a bazénem pro dospělé s filtrací a úpravou vody, venkovní ohniště s grilem, plocha pro parkování přívěsů a podvalů pro motorové čluny, slip - sjezd pro spouštění motorových člunů do vody a stejně tak i jejich vytahování z vody na podval lodě. Slip je v majetku Povodí Labe, rekonstruován byl do současné podoby a stavu firmou Marina - Týnec nad Labem.

2.7. Ochranné stání při dosažení povodňového stavu musí být všechna plavidla i plovoucí části vývaziště, vytažena na pevninu, tedy mimo vodní cestu i hranici záplavy předmětného toku.

2.8. Zásady při užívání vývaziště:

Stání plavidel v příjezdu k vývazišti je zakázáno. Plavidla musí před vplutím do blízkosti vývaziště plout takovou rychlostí, aby neohrožovala ostatní plavidla vyvázaná u přístavního mola nebo samotnou konstrukci vývaziště. Posádky jednotlivých plavidel si musí vzájemně pomáhat při přistávání a odplouvání, jakož i při přemisťování plavidel. Provozovatel vodní části vývaziště zajišťuje jeho bezpečnost, dostatečné plavební značení apod..Údržbu a opravy pozemní části vývaziště zajišťuje její vlastník nebo správce. Podmínky pro odběr vody a elektrického proudu, specifikaci ostatních poskytovaných služeb pro posádky plavidel jsou zveřejněny na recepci Mariny a kempu. Plavidla musí být bezpečně přivázána, tak aby nemohlo dojít k jejich samovolnému odpoutání a změně polohy. Při stání plavidla nesmí žádné předměty přesahovat přes okraj plavidla. Plavidlo manévrující v blízkosti vývaziště musí mít úplnou posádku. Dlouhodobé stání plavidel je zde umožněno pouze u stálých stanovišť určených provozovatelem pozemní části vývaziště. Krátkodobé stání plavidel se odehrává na vyznačených k tomu určených místech. Bezprostředně po přistání je vůdce plavidla povinen plavidlo přihlásit a před opuštěním odhlásit na recepci Mariny - kempu osobně nebo prostřednictvím mobilu. V blízkosti vývaziště je zakázáno koupání, rybolov a kouření nebo rozdělávání otevřeného ohně. Likvidace odpadních vod z chemických WC musí probíhat pouze předepsaným způsobem na místě k tomu určeném a označeném, kde je možné mobilní WC opláchnout a zároveň realizovat osobní hygienu (u společného sociálního a hygienického objektu vedle sjezdu do vody).Pro likvidaci odpadů platí zásada jeho třídění a ukládání na místech k tomu určených. V areálu je celkem 6 stanovišť po čtyřech barevně rozlišených nádobách na papír, PVC, sklo a komunál. Při dotankování pohonných hmot musíme zabránit jejich úniku do vody,  každé vývaziště A,B a C bude vybaveno volně přístupným záchranným kruhem doplněným tabulkou s textem – návodem na jeho praktické použití a specifikací zásad při záchraně tonoucího. Prostor vývaziště je řádně osvětlen a chráněn kamerovým systémem. Stávající slip bude označen značkou E.22 – místo určené pro spouštění plavidel na vodu. Při vyhlášení II. nebo dokonce III. stupně povodňové aktivity je plavba po řece zakázán a  po tuto dobu je třeba lodě co nejrychleji umístit do chráněného přístavu a plavidla řádně zajistit proti uvolnění nebo v našem případě vytáhnout na břeh, neboť předmětné vývaziště je koncipované jako vývaziště nechráněné tím, že v případě dosažení limitních hodnot povodňové aktivity na vodočtu v Přelouči 280 cm je nutné zajistit přesun – vytažení všech plavidel a plovoucích částí vývaziště na k tomu účelu určené místo mimo hranici zátopy.

Pro vývaziště Marina Týnec nad Labem platí následující stupně podle průtoků Labe v m3 na jezu v Týnci n/L:

Stupeň 1 Bdělost:

Platí při průtoku 235 m3 a výše, provozovatel provádí dohled na zařízení, kontroluje úvazy lodí a podle možností prognózy část lodí přesune na břeh. Kontaktuje obsluhou zdymadel a zjišťuje prognózu dalšího růstu průtoku

Stupeň 2 Pohotovost:

Platí při průtoku 394 m3 a výše, provozovatel zajistí dohled na zařízení, část lodí podle možností přesune do ochranného přístavu a 1x denně kontroluje aktuální situaci s obsluhou zdymadel. Při prognóze dalšího růstu průtoku, provede přípravy pro Stupeň 3. Od 2. stupně platí zákaz plavby!

Stupeň 3 Ohrožení:

Platí při průtoku 543 m3 a výše, provozovatel vývaziště zajistí přesun částí mol a zařízení na bezpečné místo nebo na břeh.

Aktuální průtoky se kontrolují i podle měřící stanice Přelouč, informace: http://www.pla.cz/portal/sap/cz/SmartPhone/Mereni.aspx?id=71&oid=4 

V případě, že uživatel opustí vývaziště a loď ponechá bez dozoru, nesmí nechat zapnutý žádný lihový, plynový nebo elektrický spotřebič, kromě bezpečností pumpy (bilge pump) na dně lodi – spínající samostatně při hromadění vody v lodi; otvory pod ponorem lodi musí být uzavřeny; pro úvazy použije uživatel plavidla dostatečně dimenzovaná, vhodně dlouhá a neporušená lana. Vstup do prostoru vývaziště je povolen pouze účastníkům plavby, kteří musí dodržovat pokyny vůdce plavidla; vstup je na vlastní nebezpeční. Uživatelé vývaziště jsou povinni dodržovat podmínky stanovené provozovatelem vývaziště. Uživatelé vývaziště jsou povinni udržovat čistotu a dodržovat základní hygienická pravidla; nesmí se zde odhazovat odpadky (mimo k tomu účelu zřízených nádob na separovaný odpad), odkládat nebo zanechávat osobní předměty nebo součásti lodní výstroje a výzbroje, odkládat nádoby na PHM (plné ani prázdné), nebo nářadí, likvidace odpadních vod z lodí musí probíhat dle pokynů správce Mariny do k tomu účelu určeného zařízení. Provádění oprav lodí nebo jejich součástí není v prostoru vývaziště možné,  maximální zatížení plochy vývaziště A, B a C je 200 Kg / m 2 (to jsou 2,5 osoby na m 2)

 3. Protipovodňová opatření vývaziště

3.1. Provoz vývaziště řídí správce kempu jmenovaný provozovatelem, ten má v době své služby právo vydávat pokyny týkající se provozu vývaziště všem jeho uživatelům. V případě jeho nepřítomnosti vydává pokyny provozovatel. V součinnosti se členy povodňové komise a SDH (hlídkové služby) a za spolupráce s hlásnou povodňovou službou (orgány města, HZS, Policie a ORP Kolín)

3.2. Protipovodňová opatření řeší situaci při vzedmutí hladiny řeky Labe ve zdrži pod jezem Týnec nad Labem, aby provozovatel vývaziště Marina Týnec nad Labem ve spolupráci s obsluhou zdymadel Týnec n/L a Veletov, včas přesunul plovoucí části vývaziště a lodě na bezpečné místo.

3.3. Vlastník – provozovatel Mariny a vývaziště musí umožnit přístup k břehové části toku Labe s ohledem na jeho údržbu, ochranu koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových natrží či opatření k omezení znečištění vody.

 3.4. Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňového plánu města Týnce nad Labem nebo na základě příkazu povodňového orgánu.

 4. Telefonická spojení: 

 • Povodí Labe závod Středníí Labe 466 864 400 
 • Povodí Labe Dispečink 495 088 720, 730- trvalá dosažitelnost 
 •  Zdymadlo Týnec n/L. 721 379 664 
 •  Zdymadlo Veletov 721 960 127 
 •  Půjčovna lodí Mariny Týnec 602 334 352, 607 526 986 
 • Státní plavební správa Praha 234 637 111 
 •  Záchranná zdravotní služba 155 
 • Hasiči 150 
 •  Policie 158
 •  Meteorologie Hradec Králové Regionální předpovědní pracoviště 495 705 050
 • Oddělení meteorologie 495 705 020 e-mail:metelka@chmi.cz 
 • Vývoj hladiny Labe: Odd. hydrologie Hradec Králové 495 705 030 , Odd. regionálního pracoviště 495 705 001 
 • ČIŽP oblastní inspektorát Praha Hlášení havárií 233 066 111, 731 405 313, Oddělení ochrany vod 233 066 200 
 • Správci inženýrských sítí RWE poruchy 1239
 • ČEZ energetické služby – poruchy 840 850 860
 • Vodos s.r.o. Kolín poruchy od 6,00 – 14,00 hod 321 727 188 od 14,00 – 6,00 hod. 321 725 601
 • Poruchy telekomunikační 13129

Dohledem na dodržování tohoto Provozního řádu je pověřen správce vývaziště Mariny Týnec nad Labem.

Provozovatel kempu: Josef Hájek v.r. , mob. 602 334 352