Platné předpisy vodní dopravy

 • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MD č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MD č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MD č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MDS č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MDS č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách
 • Vyhláška FMD č. 128/1976 Sb., o cejchování lodí vnitrozemské plavby
  Účinnost od 1.1.1977 (vyhlášena v částce č. 26/1976 Sb.)
 • Vyhláška FMD č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské federativní republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MDS č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MDS č. 149/2001 Sb., o rekreačních jachtách
 • Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů
 • Zákon č. 61/2000 Sb., (anglický překlad) o námořní plavbě (znění r. 2010)
  Účinnost od 1.7.2000 (vyhlášen v částce č. 22/2000 Sb.)
 • Vyhláška MDS č. 271/2000 Sb. o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí
  Účinnost od 2.9.2000 (vyhlášena v částce č. 79/2000 Sb.)
 • Vyhláška MDS č. 272/2000 Sb. o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě
  Účinnost od 2.9.2000 (vyhlášena v částce č. 79/2000 Sb.)
 • Vyhláška MDS č. 277/2000 Sb. o způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky České republiky a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo rekreační jachtě (o užívání vlajek)
  Účinnost od 1.9.2000 (vyhlášena v částce č. 81/2000 Sb.)
 • Vyhláška MDS č. 278/2000 Sb. o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
  Účinnost od 1.9.2000 (vyhlášena v částce č. 81/2000 Sb.)
 • Vyhláška MDS č. 315/2000 Sb. o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
  Účinnost od 29.9.2000 (vyhlášena v částce č. 88/2000 Sb.)
 • Vyhláška MDS č. 378/2000 Sb. o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi
  Účinnost od 30.10.2000 (vyhlášena v částce č. 104/2000 Sb.)
 • Nařízení vlády ČR č. 412/2000 Sb. o poplatku za právo plout pod státní vlajkou ČR
  Účinnost od 1.12.2000 (vyhlášena v částce č. 116/2000 Sb.)
 • Vyhláška MDS č. 450/2000 Sb. o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě
  Účinnost od 22.12.2000 (vyhlášena v částce č. 125/2000 Sb.)
 • Vyhláška MDS č. 25/2001 Sb. o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi
  Účinnost od 1.2.2001 (vyhlášena v částce č. 8/2001 Sb.)
 • Sdělení č. 240/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu
  Účinnost pro ČR od: 21.06.1996

Námořní legislativa ČR

1. Úmluva č. 181/1928 Sb. týkající se zjednodušení inspekce vystěhovalců na lodích
Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;
Schváleno (Vydáno): 28.03.1928 Účinnost od: 25.05.1928
Uveřejněno v č. 63/1928 Sbírky zákonů na straně 1061
2. Úmluva č. 64/1932 Sb. o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaná v Ženevě
dne 9. prosince 1923
Schváleno (Vydáno): 09.12.1923 Účinnost od: 09.10.1931
Uveřejněno v č. 25/1932 Sbírky zákonů na straně 281
3. Úmluva č. 194/1934 Sb. (anglicky) o označování váhy na velkých břemenech dopravovaných na lodích (Úmluva MOP č. 27)
Schváleno (Vydáno): 21.06.1929 Účinnost od: 26.03.1935
Uveřejněno v č. 68/1934 Sbírky zákonů na straně 701
4. Vyhláška č. 32/1935 Sb. ministra zahraničních věcí o složení dalších ratifikačních a přístupních listin k Úmluvě o mezinárodním režimu námořních přístavů se Statutem, podepsané v Ženevě dne 9. prosince 1923
Schváleno (Vydáno): 13.02.1935 Účinnost od: 05.03.1934
Uveřejněno v č. 13/1935 Sbírky zákonů na straně 58
5. Vyhláška č. 68/1955 Sb. ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí Schváleno (Vydáno): 20.10.1955 Účinnost od: 18.09.1955 Uveřejněno v č. 36/1955 Sbírky zákonů na straně 281
6. Vyhláška č. 25/1968 Sb. ministra zahraničních věcí o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy Schváleno (Vydáno): 22.01.1968 Účinnost od: 05.03.1967 Uveřejněno v č. 9/1968 Sbírky zákonů na straně 0063
7. Vyhláška č. 129/1969 Sb. ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce
Schváleno (Vydáno): 22.09.1969 Účinnost od: 16.09.1969
Uveřejněno v č. 43/1969 Sbírky zákonů na straně 0443
8. Vyhláška č. 128/1973 Sb. ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě
Schváleno (Vydáno): 11.09.1973 Účinnost od: 17.06.1973
Uveřejněno v č. 33/1973 Sbírky zákonů na straně 0456
9. Vyhláška č. 30/1986 Sb. ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Kodexu jednání liniových konferencí
Schváleno (Vydáno): 13.01.1986 Účinnost od: 06.10.1983
Uveřejněno v č. 8/1986 Sbírky zákonů na straně 0201
10. Sdělení č. 432/1991 Sb. (anglicky) Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech (Úmluva MOP č. 163)
Schváleno (Vydáno): 08.10.1987 Účinnost od: 11.01.1991
Uveřejněno v č. 82/1991 Sbírky zákonů na straně 2014
11. Sdělení č. 445/1991 Sb. (anglicky) Federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky (Úmluva MOP č. 164)
Schváleno (Vydáno): 08.10.1987 Účinnost od: 11.01.1991
Uveřejněno v č. 84/1991 Sbírky zákonů na straně 2056
12. Sdělení č. 462/1991 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
Schváleno (Vydáno): 20.12.1988 Účinnost od: 02.09.1991
Uveřejněno v č. 89/1991 Sbírky zákonů na straně 2192
13. Sdělení č. 220/1993 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 11.03.1993 Účinnost od: 11.03.1993
Uveřejněno v č. 53/1993 Sbírky zákonů na straně 1084
14. Sdělení č. 52/1995 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974
Schváleno (Vydáno): 01.11.1974 Účinnost od: 18.08.1980
Registrováno v částce 10/1995 na straně 518
Pozn.: sukcese ČR do Úmluvy a do Protokolu dnem 1.1.1993;
15. Sdělení č. 53/1995 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978
Schváleno (Vydáno): 07.07.1978 Účinnost od: 28.04.1984
Registrováno v částce 10/1995 na straně 518
Pozn.: sukcese ČR do Úmluvy dnem 1.1.1993;
16. Sdělení č. 71/1995 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973
Schváleno (Vydáno): 17.02.1978 Účinnost od: 01.01.1993
Registrováno v částce 14/1995 na straně 858
17. Sdělení č. 263/1995 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972
Schváleno (Vydáno): 20.10.1972 Účinnost od: 15.07.1977
Registrováno v částce 68/1995 na straně 3654
18. Sdělení č. 253/1995 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969
Schváleno (Vydáno): 23.06.1969 Účinnost od: 10.04.1974
Registrováno v částce 66/1995 na straně 3592
19. Sdělení č. 105/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí České republiky k Úmluvě o Mezinárodní námořní organizaci ( IMO ), přijaté v Ženevě dne 6. března 1948, ve znění doplňků
Schváleno (Vydáno): 06.03.1948 Účinnost od: 18.06.1993
Uveřejněno v č. 34/1996 Sbírky zákonů na straně 1156
20. Sdělení č. 193/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží, 1978
Schváleno (Vydáno): 31.03.1978 Účinnost od: 01.07.1996
Uveřejněno v č. 57/1996 Sbírky zákonů na straně 2171
21. Sdělení č. 240/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu
Schváleno (Vydáno): 10.12.1982 Účinnost od: 21.07.1996
Uveřejněno v č. 71/1996 Sbírky zákonů na straně 3002.
22. Sdělení č. 241/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Části XI Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982
Schváleno (Vydáno): 28.07.1994 Účinnost od: 28.07.1996
Uveřejněno v č. 71/1996 Sbírky zákonů na straně 3102
Pozn.: Dohoda předběžně prováděna od 16.11.1994;
23. Sdělení č. 232/1998 Sb. (anglicky) Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o průkazech totožnosti námořníky (Úmluva MOP č. 108)
Schváleno (Vydáno):6.8.1996 Účinnost od: 6.8.1997
Ve Sbírce zákonů dosud neuveřejněno.
24. Zákon č. 61/2000 Sb. (anglicky) Parlamentu České republiky o námořní plavbě
Schváleno (Vydáno): 24.02.2000 Účinnost od: 01.07.2000
Uveřejněno v č. 22/2000 Sbírky zákonů na straně 1236
25. Vyhláška č. 271/2000 Sb. (anglicky) Ministerstva dopravy a spojů o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí
Schváleno (Vydáno): 27.07.2000 Účinnost od: 02.09.2000
Uveřejněno v č. 79/2000 Sbírky zákonů na straně 3778
26. Vyhláška č. 272/2000 Sb. (anglicky) Ministerstva dopravy a spojů o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě
Schváleno (Vydáno): 27.07.2000 Účinnost od: 02.09.2000
Uveřejněno v č. 79/2000 Sbírky zákonů na straně 3780
27. Vyhláška č. 277/2000 Sb. (anglicky) Ministerstva dopravy a spojů o způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky České republiky a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo rekreační jachtě (o užívání vlajek)
Schváleno (Vydáno): 02.08.2000 Účinnost od: 01.09.2000
Uveřejněno v č. 81/2000 Sbírky zákonů na straně 3867
28. Vyhláška č. 278/2000 Sb. (anglicky) Ministerstva dopravy a spojů o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
Schváleno (Vydáno): 02.08.2000 Účinnost od: 01.09.2000
Uveřejněno v č. 81/2000 Sbírky zákonů na straně 3869
29. Vyhláška č. 315/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
Schváleno (Vydáno): 25.08.2000 Účinnost od: 29.09.2000
Uveřejněno v č. 88/2000 Sbírky zákonů na straně 4234
30. Vyhláška č. 378/2000 Sb. (anglicky) Ministerstva dopravy a spojů o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi
Schváleno (Vydáno): 09.10.2000 Účinnost od: 30.10.2000
Uveřejněno v č. 104/2000 Sbírky zákonů na straně 4898
31. Nařízení č. 412/2000 Sb. (anglicky) vlády České republiky o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky
Schváleno (Vydáno): 01.11.2000 Účinnost od: 01.12.2000
Uveřejněno v č. 116/2000 Sbírky zákonů na straně 5350
32. Vyhláška č. 450/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě
Schváleno (Vydáno): 28.11.2000 Účinnost od: 22.12.2000
Uveřejněno v č. 125/2000 Sbírky zákonů na straně 6537
33. Vyhláška č. 25/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi
Schváleno (Vydáno): 14.12.2000 Účinnost od: 01.02.2001
Uveřejněno v č. 8/2001 Sbírky zákonů na straně 274
34. Vyhláška č. 149/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o rekreačních jachtách
Schváleno (Vydáno): 10.04.2001 Účinnost od: 27.04.2001
Uveřejněno v č. 59/2001 Sbírky zákonů na straně 3442
35. Sdělení č. 240/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o
Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu
Účinnost pro ČR od: 21.06.1996

Nařízení (ES) č. 789/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2004 o převodu nákladních a osobních lodí mezi registry ve Společenství a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 613/91.
Směrnice Rady 95/64/ES ze dne 8. prosince 1995 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři.
Směrnice 2002/6/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. února 2002 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do a / nebo odplouvající z přístavů členských států Společenství [Úřední věstník L 67 ze dne 09.3.2002].
Směrnice 2002/6/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. února 2002 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do a / nebo odplouvající z přístavů členských států Společenství [Úřední věstník L 67 ze dne 09.3.2002].

Marina - Lodě a Karavany v Týnci nad Labem hodnocení