Vyhláška o proplavování plavebními komorami

Plavební vyhláška č. 4/2012 Státní plavební správy ze dne 3. 7. 2012 o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě

Státní plavební správa podle § 22 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve smyslu článku 9.20 Řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České republiky, vydaného vyhláškou č. 344/1991 Sb., stanoví:

Čl. 1 - Proplavování plavebními komorami na labské vodní cestě

 • (1) Provozní doba na plavebních komorách labské vodní cesty:
  a) Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradištko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice a Obříství denně od 6.00 hodin do 18.00 hodin,
  b) Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem a České Kopisty v období od 1. října do 30. dubna od 6.00 hodin do 18.00 hodin,
  c) Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1. října do 30. dubna od 6.00 hodin do 19.00 hodin, d) Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem, České Kopisty, Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1. května do 30. září od 6.00 hodin do 20.00 hodin.
 • (2) Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Týnce nad Labem po Obříství, je nutno předem projednat s pracovištěm závodu střední Labe v Pardubicích, Povodí Labe,s. p., Teplého 2014, 531 56 Pardubice (telefon 466864411 nebo 466864412 nebo 602302669, fax 466864417).
 • (3) Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Dolních Beřkovic po Ústí nad Labem-Střekov, lze předem projednat se závodem dolní Labe, pracoviště Ústí nad Labem-Vaňov, Povodí Labe, s. p. (telefon 602654147 nebo 602114048, e-mail: labe-z5@pla.cz).

Čl. 2 - Proplavování plavebními komorami na vltavské vodní cestě

 • (1) Provozní doba na vltavské vodní cestě od Kořenska po Slapy:
  a) plavební komora Kořensko od 1. června do 30. září, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 8.00 hodin do 12.00 hodin a od 14.00 hodin do 19.00 hodin, v neděli od 8.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 17.00 hodin,
  b) zdvihadlo Orlík od 1. května do 30. září, v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli od 8.00 hodin do 17.00 hodin, přepravovat lze plavidla do šířky 3,00 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t,
  c) plavební komora Kamýk nad Vltavou od 1. května do 30. září, v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli od 8.00 hodin do 18.00 hodin, směrem po proudu se proplavuje v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny, mimo uvedené dny lze proplavit malá plavidla společně s plavidly osobní lodní dopravy, která plují podle jízdního řádu,
  d) vlek Slapy od 1. května do 30. září, v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli od 8.00 hodin do 18.00 hodin, přepravovat lze plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.
 • (2) Mimo provozní dobu podle odstavce 1, pro plavidla uvedená v ustanovení čl. 6.29 Řádu plavební bezpečnosti a plavidel použitých správcem toku k údržbě vodní cesty, lze předem požádat:
  a) o proplavení plavební komorou Kořensko, na této plavební komoře (telefon 724138726),
  b) o přepravu zdvihadlem přes VD Orlík (telefon 318694113),
  c) o proplavení plavební komorou Kamýk nad Vltavou, na této plavební komoře (telefon 318677119),
  d) o převoz vlekem přes VD Slapy (telefon 257740482).
 • (3) Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od Štěchovic po Hořín:
  a) Štěchovice v období od 15. dubna do 31. října
  - duben: od 8.00 hodin do 17.00 hodin,
  - květen: od 8.00 hodin do 19.00 hodin,
  - červen, červenec, srpen: od 7.00 hodin do 21.00 hodin,
  - září: od 8.00 hodin do 19.00 hodin,
  - říjen: od 8.00 hodin do 17.00 hodin,
  směrem po proudu se malá plavidla proplavují v liché hodiny a proti proudu v sudé hodiny,
  b) Vrané nad Vltavou v období od 15. dubna do 31. října
  - duben, květen: od 8.00 hodin do 20.00 hodin,
  - červen, červenec, srpen: od 7.00 hodin do 22.00 hodin,
  - září, říjen: od 8.00 hodin do 20.00 hodin,
  směrem po proudu se malá plavidla proplavují v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny,
  c) Praha-Modřany denně od 7.00 hodin do 17.00 hodin,
  d) Praha-Smíchov denně od 7.00 hodin do 23.00 hodin,
  z kapacitních důvodů se provozovatelům a vůdcům nákladních plavidel doporučuje využívat tuto
  plavební komoru v době od 7.00 hodin do 12.00 hodin a od 16.00 hodin do 18.00 hodin,
  e) Praha-Štvanice, Praha-Podbaba denně od 7.00 hodin do 17.00 hodin,
  f) Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín v období od 1. května do 30. září
  - od 7.00 hodin do 17.00 hodin,
  v období od 1. října do 30. dubna
  - od 7.00 hodin do 15 hodin.
 • (4) Mimo provozní dobu stanovenou v odstavci 3, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si předem požádají o proplavení plavební komorou:
  a) Vrané nad Vltavou v období od 1. listopadu do 14. dubna, lze předem požádat na této plavební komoře (telefon 257760311),
  b) Praha-Modřany v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin, lze požádat do 14.30 hodin na této plavební komoře (telefon 241773082 nebo 724170454),
  c) Praha-Smíchov v době od 23.00 hodin do 24.00 hodin, lze požádat do 17.00 hodin na této plavební komoře (telefon 251510546 nebo 724107077),
  d) Praha-Mánes v pracovní dny v době od 7.00 hodin do 15.00 hodin, lze požádat alespoň 1 hodinu předem, na plavební komoře Praha-Smíchov (telefon 251510546 nebo 724107077) a v době po 15.00 hodině se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, s. p., anebo lze o proplavení požádat alespoň 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov. V sobotu, v neděli a ve svátek se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, s. p., anebo lze o proplavení požádat do 15 hodin posledního pracovního dne před dny pracovního volna, na plavební komoře Praha-Smíchov,
  e) Praha-Štvanice v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin, lze požádat do 17.00 hodin na této plavební komoře (telefon 233377318 nebo 602545932), o proplavení v době od 22.00 hodin do 24.00 hodin, lze požádat alespoň 24 hodin předem na této plavební komoře,
  f) Praha-Podbaba v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin, lze předem požádat na této plavební komoře (telefon 224314549 nebo 724719205),
  g) Roztoky až Hořín v období od 1. května do 30. září, v době od 17.00 hodin do 19.00 hodin, lze požádat do 14.30 hodin na příslušné plavební komoře
  - Roztoky (telefon 220911730 nebo 724735462),
  - Dolánky (telefon 315787028 nebo 602312992),
  - Miřejovice (telefon 315785172 nebo 724736671),
  - Hořín (telefon 315622267 nebo 602778751).
 • (5) V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p. (telefon 257329425 nebo 257326310).
 • (6) Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s. p. (telefon 257329425 nebo 257326310). Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.

Čl. 3 - Proplavování malých plavidel plavebními komorami

 • Provozní hodiny pro proplavování malých plavidel, ve smyslu čl. 9.20 odst. 10 Řádu plavební bezpečnosti, se stanovují pro plavební komoru Štěchovice a plavební komoru Vrané nad Vltavou. Ostatními plavebními komorami se malá plavidla proplavují v menší skupině, anebo samostatně, nemá-li do jedné hodiny připlout další plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně.

Čl. 4 - Zrušovací ustanovení

 • Zrušuje se plavební vyhláška č. 2/2012, o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě.

Čl. 5 - Závěrečná ustanovení

 • Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vydání a platí do odvolání.

(č. j. 357/Ř/12) Ing. Jaromír Kalousek, v. r. ředitel