Vyhláška o rekreačních jachtách

VYHLÁŠKA 149/2001 Sb. o rekreačních jachtách

Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. dubna 2001 o rekreačních jachtách. Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení § 57 odst. 2 zákona :

§ 1 - Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví a) podmínky technické způsobilosti rekreačních jachet,

b) vedení evidence rekreačních jachet,

c) přidělování evidenčního označování,

d) podmínky pro vydávání průkazu způsobilosti k vedení rekreační jachty (dále jen "průkaz způsobilosti").

§ 2 - Podmínky technické způsobilosti rekreačních jachet

(1) Pro podmínky technické způsobilosti rekreačních jachet (dále jen "jachta") k námořní plavbě v oblasti povolené námořní plavby jachty stanovené v závislosti na vzdálenosti námořní plavby jachty od pobřežní linie pevniny nebo pobřeží, určené střední výškou přílivu (dále jen "technická způsobilost") s ohledem na její konstrukci, vybavení, požadavky bezpečnosti a ochrany životního prostředí, platí ustanovení zvláštního předpisu. 1)

(2) Splnění podmínek technické způsobilosti jachty se prokazuje doklady předloženými Námořnímu úřadu (dále jen "Úřad"), a to lodním deníkem jachty, seznamem osob na jachtě a osvědčením o technické způsobilosti jachty vydaným Úřadem nebo právnickou osobou Úřadem pověřenou, které platí ode dne vystavení po dobu nejdéle pěti let.

(3) Technicky způsobilou jachtu Úřad zařadí do Evidence rekreačních jachet (dále jen "Evidence"), přidělí jí evidenční označení a vydá jí průkaz o způsobilosti rekreační jachty k námořní plavbě (dále jen "průkaz jachty"). Vzor průkazu jachty je uveden v příloze č. 1.

(4) Průkaz jachty se vystavuje na dobu platnosti osvědčení o technické způsobilosti. Před uplynutím doby platnosti průkazu jachty má vlastník 2) jachty, který je zároveň jejím provozovatelem, (dále jen "vlastník") možnost podat žádost o vystavení nového průkazu o způsobilosti rekreační jachty k námořní plavbě.

§ 3 - Vedení evidence rekreačních jachet

(1) Evidence je veřejně přístupný seznam, do něhož se zapisují tyto údaje: a) vlastník,
b) povolená oblast námořní plavby,
c) základní technické údaje jachty uvedené v příloze č. 2,
d) datum zařazení do Evidence.

(2) Žádost o zařazení do Evidence podává vlastník. Žádost se dokládá:
a) dokladem osvědčujícím vlastnictví k jachtě,
b) čestným prohlášením, že jachta není zapsána v žádném námořním rejstříku,
c) osvědčením o technické způsobilosti jachty,
d) lodním deníkem jachty,
e) lodním certifikátem, prozatímním průvodním listem, rejstříkovým listem jachty nebo průkazem jachty dříve již na tuto jachtu vydaným, nejedná-li se o novostavbu,
f) seznamem osob na jachtě za uplynulé tříleté období, nejedná-li se o novostavbu,
g) dokladem o zaplacení správního poplatku.

3) - Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2.
(3) Vlastník je povinen oznámit Úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o zařazení do Evidence, a předložit o nich doklady do 30 dnů od vzniku změn. Úřad podle okolností případu provede změnu údajů v Evidenci nebo rozhodne o pozastavení platnosti průkazu jachty.

§ 4 - Přidělování evidenčního označení

(1) Evidenční číslo přidělené po zařazení jachty do Evidence je čtyřmístné a je mu předřazena zkratka CZE a přiřazeno písmeno R (CZE0000R).

(2) Přidělené evidenční číslo, jméno jachty, název přístavu evidence jachty, kterým je PRAHA, vyznačí vlastník číslicemi o minimální výšce 10 centimetrů světlou barvou na tmavém podkladě či tmavou na světlém, na dobře viditelném místě na zádi jachty a na záchranném vybavení jachty. Jméno jachty vlastník navíc uvede na obou bocích přídě jachty.

§ 5 - Podmínky pro vydávání průkazu způsobilosti

(1) Úřad vydává průkaz způsobilosti na základě písemné žádosti fyzické osoby (dále jen "žadatel"), která:
a) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty,
b) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,
c) dosáhla věku 18 let,
d) je způsobilá k právním úkonům,
e) zaplatila správní poplatek. 3)

(2) Žádost o vydání průkazu musí být doložena:
a) osvědčením o úspěšně složené zkoušce,
b) dokladem o praxi na jachtě,
c) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti ne starším 3 měsíců,
d) platným omezeným průkazem radiotelefonisty, případně platným omezeným osvědčením radiotelefonisty vydaným Českým telekomunikačním úřadem,
e) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele,
f) dokladem o zaplacení správního poplatku.

(3) Zkouška k prokázání odborné způsobilosti k vedení jachty se provádí v rozsahu teoretických a praktických znalostí požadovaných pro získání průkazu způsobilosti s oprávněním C pro vedení námořních jachet podle zvláštního právního předpisu a týmž způsobem v něm uvedeným. 4)

(4) Žadateli o vydání průkazu způsobilosti, který je již držitelem průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty, 4) bude průkaz způsobilosti vydán, jestliže předloží:
a) platný průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty,
b) platné osvědčení o zdravotní způsobilosti ne starší 3 měsíců,
c) doklad o zaplacení správního poplatku.

(5) Platnost průkazu způsobilosti je 10 let.

(6) Vzor průkazu způsobilosti, vzor žádosti o vydání průkazu způsobilosti a vzor přihlášky k provedení zkoušky je uveden v příloze č. 3.

§ 6 - Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr: Ing. Schling v. r.

Příl.1

ČESKÁ REPUBLIKA (CZECH REPUBLIC)
PRŮKAZ O ZPŮSOBILOSTI REKREAČNÍ JACHTY K NÁMOŘNÍ PLAVBĚ (CERTIFICATE OF SEAWORTHINESS OF PLEASURE YACHT)

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky osvědčuje podle ustanovení zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, že uvedená rekreační jachta byla uznána způsobilou k námořní plavbě a může užívat v souladu s ustanovením 21 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, státní vlajku České republiky. Uvedená rekreační jachta je zapsána v evidenci rekreačních jachet, kterou vede Námořní úřad České republiky, pod evidenčním číslem.
Ministry of Transport and Communications of the Czech Republic certifies under provisions of the Act No. 61/2000 on Maritime Navigation, that the mentioned pleasure yacht has been acknowledged seaworthy and can use the flag of the Czech Republic under provisions of the Article 21 paragraph 1 of the Act No. 61/200 on Maritime Navigation. The mentioned pleasure yacht has been entered in the Record of pleasure yachts, which is kept by the Maritime Office of the Czech Republic, under the Record No.:

Tato rekreační jachta je určena pouze pro vlastní rekreační a sportovní účely vlastníka a nesmí být pronajímána ani použita pro jiné komerční účely.
This pleasure yacht is designed for pleasure and sporting purposes of its owner only and must not be chartered or used for other commercial purposes.

Jméno rekreační jachty, Rejstříkový přístav, Druh rekreační jachty, Identifikační číslo trupu, Nejvyšší povolený počet osob na palubě, Volací znak, Vlastník (vlastníci) rekreační jachty, Vydáno v Praze dne Platné do...
Name of pleasure yacht, Port of Registry, ,Type of pleasure yacht, H. I. N., Maximum number of persons on board, Call sign, Owner (Proprietary) of pleasure yacht, Issued in Prague on Valid till...

Úřední razítko (Official seal)

Jméno a podpis odpovědného státního úředníka (Name and signature of duly authorized official)

ÚDAJE O REKREAČNÍ JACHTĚ (PLEASURE YACHT'S DATA)

Stavitel/výrobce, Místo a rok stavby/výroby, Materiál trupu, Výtlak, Hrubá prostornost, Ponor, Největší délka, Největší šířka, Největší výška, Značka motoru, Druh motoru, Výrobní číslo motoru, Rok výroby, Výkon motoru, Plocha oplachtění v m2, Oblast povolené námořní plavby,
Builder, Place and year built, Material of hull, Displacement, Gross Tonnage, Draft, Length Overall, Moulded Breadth, Air Draft, Engine Type of engine, Engine Serial Number, Year Built, Engine power Sails area in sqm, Range of permitted sailing area.

Pásmo pobřežního moře až po hranici nepřesahující 12 námořních mil měřených od základních linií určených v souladu s Úmluvou o mořském právu, stanovené pobřežním státem.
Territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with the Convention on the Law of the Sea, which is established by coastal State.

Úřední razítko (Official seal)

Jméno a podpis odpovědného státního úředníka Name and signature of duly authorized official

Příl.2

Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Námořní úřad ČR
Nábřeží L. Svobody 12
110 15 Praha 1

ŽÁDOST
a) o zařazení rekreační jachty do Evidence rekreačních jachet
b) o vystavení nového průkazu o způsobilosti rekreační jachty k námořní plavbě

Jméno rekreační jachty, Typ jachty, Identifikační číslo trupu, Vlastník rekreační jachty, Jméno a příjmení, Datum a místo narození, Rodné číslo, Adresa trvalého pobytu, Základní technické údaje rekreační jachty, Výrobce/Stavitel, Místo a rok výroby/stavby, Materiál trupu, Identifikační číslo trupu (stavby), Největší délka (m), Největší šířka (m), Největší výška (m), Hrubá prostornost, Výtlak (t), Ponor (m), Pohonné zařízení, Značka motoru, Rok výroby, Výkon v kW, Výrobní číslo motoru, Druh motoru, Plocha oplachtění v m2, Poznámky.

Prohlašuji, že tuto rekreační jachtu budu používat v souladu se zněním zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě pouze k námořní plavbě pro vlastní sportovní a rekreační účely.

V Praze dne XX.XX.XXXX, Podpis vlastníka

Příl.3

Část 1. Vzor průkazu způsobilosti k vedení rekreační jachty

ČESKÁ REPUBLIKA (CZECH REPUBLIC)
PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ REKREAČNÍ JACHTY (CERTIFICATE OF COMPETENCE YACHTMASTER COASTAL)
VYDÁN (ISSUED BY)
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ (MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS)
Vydáno v Praze dne Platné do (Issued in Prague on Valid till)
Číslo průkazu (Number of Certificate)
Držitel průkazu (Holder of the Certificate)

+-----------------+
| | Datum narození / Date of birth
| |
| |
| 3,5 x 4,5 |
| |
| | Místo narození / Place of birth
| |
| |
| |
| |
+-----------------+ Státní příslušnost / Nationality

Podpis držitele průkazu (Signature of the Holder of the Certificate)

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky potvrzuje tímto, že držitel/ka/ tohoto průkazu složil/a/ úspěšně zkoušku, která prokázala jeho/její*) schopnost vést v pobřežním moři rekreační jachtu do maximální délky 12 metrů v souladu se zákonem č. 61/2000 o námořní plavbě, a je právoplatným držitelem národního povolení a může vykonávat funkci.
Ministry of Transport and Communications of the Czech Republic certifies herewith that the holder of this certificate has successfully passed examinations necessary to demonstrate his/her competence to operate pleasure yacht up to the maximum LOA 12 metres in the territorial sea in accordance with the Act. No. 61/2000 on Maritime Navigation, and is lawful holder of the National Licence and may serve in the capacity

jako / as

VELITEL REKREAČNÍ JACHTY (YACHTMASTER COASTAL)

Omezení (Limitation), Upozornění (Warning)

Držitel tohoto průkazu není oprávněn k vedení námořní jachty.
The holder of this certificate is not competent to operate pleasure yacht, which is chartered or used for other commercial purposes.

Podpis odpovědného státního úředníka (Signature of duly authorized official)
Úřední razítko (Official seal)
Jméno odpovědného státního úředníka (Name of duly authorized official)

------------------------------------------------------------------
*) Nehodící se škrtněte - Delete as appropriate

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ (RANGE OF COMPETENCE)

Držitel tohoto průkazu je oprávněn vést rekreační jachtu o maximální délce 12 metrů, v pásmu pobřežního moře, stanoveném pobřežním státem, až po hranici nepřesahující 12 námořních mil měřených od základních linií určených v souladu s Úmluvou o mořském právu, pokud síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice.
The holder of this Certificate is competent to operate pleasure yacht up to the maximum LOA 12 metres in the territorial sea, which is established by coastal State, up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with the Convention on the Law of the Sea, if the wind does not exceed force 4 of Beaufort scale.

Část 2. Vzor žádosti o vydání průkazu způsobilosti k vedení rekreační jachty

Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Námořní úřad ČR
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

"Nalepit kolek"

ŽÁDOST - o vydání průkazu způsobilosti velitele rekreační jachty
Žádám o vydání průkazu způsobilosti k vedení:
a) motorové jachty*)
b) motorové plachetnice*)

Jméno a příjmení, titul, Datum narození, Místo narození, Státní příslušnost, Adresa trvalého pobytu žadatele, Telefon, Fax, Adresa přechodného pobytu žadatele, Telefon, Fax, V (místo podpisu), Dne a podpis žadatele

------------------------------------------------------------------
*) Nehodící se škrtněte - Delete as appropriate

Část 3. Vzor přihlášky k provedení zkoušky k prokázání odborné způsobilosti k vedení rekreační jachty

+----------------+
| | PŘIHLÁŠKA K PROVEDENÍ ZKOUŠKY
| | K PROKÁZÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
| Foto žadatele | K VEDENÍ REKREAČNÍ JACHTY
| 3,5 x 4,5 cm |
| |
| |
| |
+----------------+
Přihlašuji se k provedení zkoušky k prokázání odborné
způsobilosti k vedení rekreační jachty za účelem získání průkazu způsobilosti k vedení rekreační jachty.

+----------------------------------------------------------------+
|ÚDAJE O ŽADATELI |
| |
|Příjmení, Jméno, Titul, Datum narození, Místo narození, Státní příslušnost, Místo trvalého pobytu, Telefon, Místo přechodného pobytu, Telefon, , Občanský průkaz (popřípadě jiný platný úřední průkaz k prokázání, totožnosti), V (místo a datum podpisu), Podpis žadatele, Totožnost ověřil, Dne.

____________________

1) Vyhláška č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, část první hlava II Požadované technické a záchranné vybavení jachty k námořní plavbě, pro oblast plavby III.

2) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 315/2000 Sb.

Marina - Lodě a Karavany v Týnci nad Labem hodnocení